Algemene voorwaarden

Introductie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website (www.kortings-code.eu); door gebruik te maken van deze website, accepteert u deze voorwaarden volledig. Als u het niet eens met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

Definities

Een kortingscode biedt u korting op goederen, diensten of producten van verschillende bedrijven. Deze kortingscode’s worden beheerd door de bedrijven zelf en kunnen over het algemeen door iedereen worden gebruikt. Vaak is aan de geldigheid van een kortingscode een bepaalde tijdsperiode of productgroep verbonden. Deze tijdsperiode kan variëren van een dag tot meerdere maanden. Bedrijven publiceren kortingscode’s met als doel meer promotie, klanten en omzet. Kortings-code.nl ziet hierin een win-win-situatie voor zowel de potentiële klanten als de bedrijven.

Met deze website bedoelen we de layout, alle (sub)pagina’s en content van www.kortings-code.eu.

Een gebruiker heeft betrekking op elke bezoeker van onze website.

Een lidmaatschap stelt een gebruiker in staat om opties te gebruiken die speciaal voor betalende gebruikers beschikbaar zijn gesteld.

Gegenereerde content is materiaal (inclusief en zonder beperking tekst, afbeeldingen, audio materiaal, videomateriaal en audio-visueel materiaal) dat door gebruikers, met of zonder lidmaatschap, ingediend is op deze website.

Gebruik van deze website

Tenzij anders vermeld, zijn wij of onze licentiehouders eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming:

  • materiaal gekopieerd van deze website te publiceren (met inbegrip van herpublicatie op een andere website);
  • materiaal van deze website te verkopen of te verhuren;
  • het publiekelijk tonen van (de inhoud) van deze website;
  • materiaal op deze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren voor een commercieel doel of anderszins te exploiteren;
  • materiaal van deze website te herdistribueren, behalve voor de inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar voor herdistributie is gecreëerd (zoals de nieuwsbrief).

Acceptabel gebruik

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die ervoor zorgt dat er schade aan de website of de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website ontstaat; of op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel is.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, ontvangen, gebruiken of publiceren van materiaal dat bestaat uit (of is gerelateerd is aan) spyware, computervirussen, trojan horses, keyloggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware.

Het is niet toegestaan om op deze website systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling (inclusief data mining, data-extractie en data harvesting) uit te voeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken voor het verzenden of sturen van ongevraagde commerciële communicatie.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken voor doeleinden die verband houden met marketing die geen betrekking heeft op kortingscode’s.

Lidmaatschap

De lidmaatschappen die kortings-code.eu aanbiedt, vallen onder de bepalingen van de Wet koop op afstand. Je hebt vanaf het moment van afsluiten 14 dagen bedenktijd waarbinnen je je lidmaatschap kan opzeggen. Kortings-code.eu zal je het abonnementsbedrag restitueren, minus een vergoeding voor de gebruikte dagen. Opzeggen doe je hier. Omdat de lidmaatschappen tijdsgebonden zijn (12 maanden) en niet automatisch worden verlengd, is tussentijds opzeggen niet mogelijk.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van onze website wordt beperkt. We behouden ons het recht om naar eigen inzicht de toegang tot andere gebieden van onze website, of zelfs onze hele website te beperken.

Als wij u een gebruikersnaam en wachtwoord bieden waarmee u in staat bent om toegang te krijgen tot beperkte gebieden van onze website, moet u ervoor zorgen dat deze gegevens geheim worden gehouden.

Wij kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord naar eigen inzicht deactiveren zonder kennisgeving of verklaring.

Gegeneerde content

Als gebruiker verleent u ons een wereldwijd, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om het ingediende materiaal te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle bestaande of toekomstige media. 

De gegeneerde content ingediend door een gebruiker mag niet illegaal of onrechtmatig zijn, moet geen wettelijke rechten van derden schenden, en mag niet in staat zijn aanleiding te geven tot juridische stappen tegen u of ons of een derde partij (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving).

Gebruikers mogen geen materiaal indienen op deze website welke (ooit) het onderwerp zijn geweest van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.

We behouden ons het recht om alle material te bewerken of te verwijderen welke op onze website is ingediend, opgeslagen is op onze servers of gepubliceerd is op onze website.

Wij zijn niet verplicht tot het actief monitoren van deze voorwaarden in relatie tot de ingediende en/of gepubliceerde gegeneerde content.

Beperkte garanties

Wij garanderen niet de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website te rechtvaardigen; noch zijn we verplicht ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website altijd up-to-date is.

Voor zover mogelijk als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn we uitgesloten van alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en het gebruik van deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden (of elders op onze website) zal ons (beperkt) aansprakelijk stellen voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht. Onze aansprakelijkheid jegens u in verband met het gebruik van deze website of  deze voorwaarden is als volgt beperkt:

  • in de mate dat de website en het materiaal en diensten op de website vrij toegankelijk zijn, zullen we niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook;
  • We zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgschade, indirecte of speciale schade of verlies naar aanleiding van het gebruik van de door ons aangeboden diensten en materiaal;
  • We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies van winst, inkomen, inkomsten, verwachte besparingen, contracten, zaken, reputatie, data of informatie naar aanleiding van het gebruik van de door ons aangeboden diensten en materiaal;
  • We zullen niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit een gebeurtenis of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle zijn;
  • Onze maximale aansprakelijkheid met betrekking tot een gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt beperkt tot €50 (zegge: vijftig euro).

Schadeloosstelling

U vrijwaart ons en verbindt zich ertoe om ons te vrijwaren tegen eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief en zonder beperking van juridische kosten en alle door ons betaalde kosten in de afwikkeling van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) opgelopen en voortgevloeid uit enige schending van enige bepaling van deze voorwaarden, of voortvloeiend uit een claim dat u een bepaling van deze voorwaarden hebt overtreden.

Overtreding van deze voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten uit deze voorwaarden, als u deze voorwaarden op enige wijze schendt, kunnen we maatregelen nemen die wij geschikt achten naar aanleiding van de overtreding, waaronder opschorting van uw toegang tot de website, het blokkeren van uw IP-adres en het contact opnemen met uw internet service provider ten behoeve van een gerechtelijke procedure.

Wijzigen van voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden herzien van tijd tot tijd. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van de publicatie van de herziene voorwaarden op onze website. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen u bekend bent met de huidige versie zijn.

Scheidbaarheid

Wanneer een bevoegde rechtbank of overheid een beschikking van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar bevindt in een rechtsgebied, wordt deze beschikking geacht geen deel uit te maken van deze aansprakelijkheidsbeperking, maar een dergelijke vaststelling tast de geldigheid, wettelijkheid of uitvoerbaarheid van de rest van deze voorwaarden in dit rechtsgebied niet aan, noch zal het de geldigheid, wettelijkheid of uitvoerbaarheid van deze voorwaarden in eender welk ander rechtsgebied aantasten.

Volledige overeenkomst

Dezevoorwaarden, samen met onze privacy policy, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons in verband met uw gebruik van onze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2015.